Home / online biznis / Slovensko je jedna z najatraktívnejších destinácií pre odvetvie Centier zdieľaných služieb

Slovensko je jedna z najatraktívnejších destinácií pre odvetvie Centier zdieľaných služieb

Oblasť SSC/BPO je jedným z najdynamickejších sektorov regiónu CEE s dlhodobo veľkým potenciálom a vplyvom na zamestnanosť na Slovensku.

Potvrdzuje to i prieskum personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorá už po šiesty krát, zverejnila štúdiu o  SSC/BPO na Slovensku.

Problematika Centier zdieľaných služieb je jednou z kľúčových divízií spoločnosti Grafton Slovakia, ktorá už viac ako šesť rokov kvalifikovane sleduje trendy v oblasti ľudských zdrojov a komplexne analyzuje odvetvie SSC/BPO na Slovensku.

Do prieskumu SSC/BPO, realizovaný v 2. kvartáli 2016, sa zapojili personálni manažéri a profesionáli z oblasti ľudských zdrojov zo 44 spoločností s charakterom SSC/BPO.

Regionálne pokrytie SSC/BPO na Slovensku

V súčasnosti na Slovensku pôsobí viac ako 48 centier SSC/BPO, z toho 31 centier má sídlo v Bratislave, 9 centier na západe Slovenska, 5 centier na východe a na severe a Považí sú 3 centrá.

centier-zdielanych-sluzieb-slovensko

Zamestnanosť v odvetví SSC/BPO

Z prieskumu spoločnosti Grafton Slovakia vyplynulo, že sektor SSC/BPO na Slovensku celkovo zamestnáva viac ako 30 tisíc zamestnancov. Z pohľadu počtu zamestnancov je zastúpenie regiónov odlišné: v Bratislave je to viac ako 23 tisíc zamestnancov, čo predstavuje 78% z celkového počtu.

Na východe je len 5 centier, avšak z pohľadu počtu zamestnancov toto číslo predstavuje 17%.

V porovnaní so štúdiou z roku 2014 možno konštatovať nárast počtu o 5000 zamestnancov, čo zodpovedá približne 10% medziročnému rastu zamestnancov v sektore SSC/BPO.

centier-zdielanych-sluzieb-slovenskoSúvis medzi veľkosťou centra a jeho funkčnými oblasťami

Prieskum poukázal na fakt, že s rastom veľkosti centra stúpa aj rozptyl funkčných oblastí. Menšie centrá uvádzajú zastúpenie tradičných funkčných oblastí transakčnejšieho charakteru, prevažne finančných a účtovníckych oblastí, IT a administratíva.

S nárastom centra (1000 a viac) však rastie aj zastúpenie menej tradičných funkcií (nákup, obchod, marketing, ľudské zdroje, a iné).

Výzvy oblasti ľudských zdrojov

„V prieskume sme sa zamerali na aktuálne výzvy z oblasti ľudských zdrojov, ktorým spoločnosti v poslednom období museli na Slovensku čeliť. Z prieskumu vzišiel zaujímavý fakt, že na Slovensku je najväčšou výzvou z oblasti ľudských zdrojov získanie tých správnych a kvalifikovaných uchádzačov, talentov o prácu (attracting the right skill set). Do popredia záujmu personalistov sa stále viac dostáva motivácia zamestnancov a dôraz na manažment talentov, ktorými centra disponujú,“

uviedla Katarína Bobotová, Country manažérka Grafton Slovakia.

Zamestnanci a ich motivácia

Prieskum poukazuje na fakt, že až 90% zamestnancov je vo vekovej hranici do 30 rokov. Z prieskumu taktiež vyplynulo, že viac ako 50% zamestnancov na Slovensku pracuje v centrách so 100 zamestnancami a menej.

Až 62% centier nepredpokladá znižovanie počtu zamestnancov v horizonte 12 mesiacov. Podľa prieskumu Grafton Slovakia, by centrá SSC/BPO mali nasledujúci rok znížiť počet zamestnancov v tomto období len o 500 zamestnancov.

Zaujímavým údajom je i to, že Slovensko v rámci CEE regiónu zamestnáva v 48 centrách až 10% z celkového počtu zamestnancov v oblasti SSC/BPO, čo predstavuje 346 tisíc zamestnancov.

Graf 3: Prehľad počtu centier podľa krajín a počtu zamestnancov

centier-zdielanych-sluzieb-slovensko

Fluktuácia v rámci SSC/BPO centier

Sektor SSC/BPO centier zaznamenal za posledný rok 12,3% fluktuáciu, čo predstavuje pokles o 2,7% s predchádzajúcim rokom. Prieskum ukázal, že nízkou fluktuáciou sa vyznačujú najmä centrá umiestnené v menších mestách.

Aj keď často najväčšou motiváciou zamestnancov je najmä finančné ohodnotenie, medziľudské vzťahy na pracovisku, firmy sa snažia zvýšiť angažovanosť svojich zamestnancov predovšetkým cez ponúkané tréningové možnosti a vzdelávanie, individuálny prístup spolu s  pozitívnou spätnou väzbu .

Vývoj sektora SSC/BPO

SSC/BPO sektor je aj naďalej jedným z najdynamickejších sektorov regiónu CEE s dlhodobo veľkým potenciálom a vplyvom na zamestnanosť daného regiónu. Očakáva sa, že sektor SSC/BPO centier bude na Slovensku aj naďalej rásť.

Existujúce centrá sa budú viac zameriavať na zlepšenie svojich interných procesov a efektivity, ako aj na kontinuálnu prácu s talentami, ktorými disponujú, a ktoré sú kľúčové pre stabilizáciu tímov a prevzatie nových funkcií.

Rozsah funkcií sa bude u väčšiny centier rozrastať, zároveň však je veľký predpoklad, že existujúce centrá budú čoraz viac čeliť presunu niektorých oddelení do iných krajín, napr. Chorvátsko, Srbsko, či už z finančných, alebo operatívnych dôvodov.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.