Home / online biznis / Ako oceniť firmy na predaj

Ako oceniť firmy na predaj

Kúpa alebo predaj firmy je dôležitým a dlhodobým rozhodnutím. Predtým ako firma podstúpi takéto rozhodnutie, tak by si mala uvedomiť pár dôležitých vecí. Pri predaji spoločnosti existujú dva spôsoby. Prvým je odplatný prevod obchodných podielov na nového spoločníka alebo spoločníkov.

Druhým spôsobom je predaj firmy (respektíve jej časti). Na základe tohto by si predávajúci mal uvedomiť či chce z firmy úplne vystúpiť alebo chce (potrebuje) investora na rozvoj spoločnosti.

Tento článok sa venuje problematike, keď chce spoločník úplne vystúpiť zo spoločnosti a predať ju novému majiteľovi, respektíve spoločníkovi (majiteľom/spoločníkom).

Čo zvážiť pri predaji firmy?

Leonardo Dicaprio GIF - Find & Share on GIPHY

zdroj: giphy.com

Podnik predstavuje podľa Obchodného zákonníka § 5 súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

Preto je dôležité uvedomiť si, že po predaji podniku pôvodnému majiteľovi nezostane nič a všetky zložky získavajú noví spoločníci. Predaj podniku sa uskutočňuje na základe zmluvy o predaji podniku medzi predávajúcim a nadobúdateľom.

Ďalším dôležitým bodom pri firmách na predaj je uvedomenie si, že predaj firmy je dlhodobejší proces spočívajúci v krokoch, ktoré vedú k samotnému predaju. Nemenej dôležitý fakt pri firme na predaj je aj to, že na hodnotu firmy má iný pohľad predávajúci a iný kupujúci.

Pri predaji firiem by sa mal dodržiavať určitý postup. Najdôležitejšia je finančná analýza firmy, ktorá vyúsťuje do ohodnotenia firmy na predaj. Neskôr nasleduje už priamo oslovovanie potencionálnych kupujúcich či už prostredníctvom rôznych foriem marketingu alebo priamo v asociácii firiem v danej oblasti.

Ako správne oceniť firmy na predaj?

predaj

Pri oceňovaní podnikov je dôležité čerpať ako z interného, tak odvetového, ale aj makroekonomického prostredia. Všetky tieto faktory majú vplyv na budúcu hodnotu firmy na predaj.

Na ohodnotenie firiem je viacero metód, z ktorých je potrebné vybrať si tú, ktorá sa najviac hodí na podmienky našej firmy. Pokiaľ chce mať podnikateľ ozaj správne ohodnotenú spoločnosť, tak sa obráti na znalcov alebo na spoločnosť, ktorá mu v tejto oblasti poskytne poradenstvo.

Z teórie sú známe metódy, ktoré sú povinní používať znalci pri stanovení znaleckého posudku na určenie hodnoty firmy podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Ide o metódu majetkovú, podnikateľskú, kombinačnú, likvidačnú a porovnávaciu. Podľa § 3 spomínanej vyhlášky sa majetková metóda stanoví ako súčet všeobecných hodnôt jednotlivých zložiek majetku podniku zníženú o hodnotu cudzích zdrojov ku dňu ohodnotenia.

Touto metódou získame presný obraz o hodnote jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, nevýhodou však je časová náročnosť. Ďalšou nevýhodou tejto metódy je, že nezohľadňuje potenciál firmy na predaj, čiže potencionálne výnosy. Toto napravuje podnikateľská metóda, ktorá je výnosová.

Táto metóda zohľadňuje aj to, aké finančné prostriedky firma v budúcnosti vytvorí, čiže zohľadňuje časovú hodnotu peňazí. Metóda je vhodná pri predaji firmy, pretože zohľadňuje výnosový potenciál. Kombinovaná metóda je kombináciou predošlých dvoch.

Likvidačná metóda sa využíva pri likvidácii podniku a porovnávacia metóda určuje hodnotu firmy na predaj na základe porovnania s rovnakou alebo príbuznou firmou v odvetví. Z uvedeného vyplýva, že pre účely predaja je najvhodnejšie použiť podnikateľskú metódu.

Ako zvládnuť predaj plynule a bez chýb?

 

Predaj firmy a jej ocenenie je spojené s množstvom vynaloženého času. Predaj musí byť podložený bohatými znalosťami a skúsenosťami predávajúceho. Tieto sú najmä  z oblasti legislatívnej, právnej a účtovnej.

V konečnom dôsledku môže predaj firmy stáť predávajúceho toľko času a úsilia, že je jednoduchšie nechať si poradiť, prípadne, celý proces preniesť na sprostredkovateľa predaja firmy.  Takýchto sprostredkovateľov je na trhu niekoľko.

Jednou z nich je aj companiessolutions.com, ktorú tvorí tím odborníkov z oblasti legislatívy a účtovníctva. Svoju činnosť zameriavajú výlučne na podnikateľské subjekty.  Pomáhajú firmám “nájsť sa” a identifikovať sa v súčasnej – neustále meniacej sa – slovenskej legislatíve.

 

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.